Klima-fokus – Det haster

I Socialdemokratiet anerkender vi, at vi har et stort ansvar for at passe på vores klima og natur og
overlevere alt på bedste vis til de kommende generationer og det er tid til et øget fokus på det
grønne. Socialdemokratiet i Køge vil i tråd med DK2020 projektet bakke op om en ambitiøs
klimaplan for Køge Kommune. Dette skal sikre, at kommunens CO2-udledning reduceres hurtigst
muligt og i 2050 er målet at have opnået CO2-neutralitet. Derfor vil vi bakke op om og foreslå
tiltag, der kan gøre kommunen til en af foregangskommunerne på miljøområdet.  

For at lykkes med dette vil vi: 
Arbejde for at mindske CO2- udledningen fra varme- og elforbrug, som samlet set står for
halvdelen af al CO2-udledning i vores kommune. Dette gøres ved, blandt andet en udbredelse af
fjernvarme og ved målrettet at sigte mod en grønnere energiforsyning.  
Være med til at sikre at vi får nedbragt CO2-udledningen fra transportsektoren, som på nuværende
tidspunkt står for 42 % af udledningen. Værktøjerne hertil er en styrkelse af den offentlige transport
og en omstilling til grønne drivmidler, både i forhold til at styrke ladeinfrastrukturen samt ved at
arbejde for, at kommunens egne biler, busser og renovationsvogne bliver grønnere.  
Vi vil gå foran med nye måder at bygge klimavenligt på. For indeværende er det desværre sådan, at
byggeriet står for en stor del af CO2 udledningen.  

Vi skal forberede os på den grønne omstilling, der kommer, mens hele Danmark gør sig klar til at nå
70%-målet med reduktion af drivhusgasser. 
Meget af dette arbejder kommer til at ligge i kommunerne og særligt opgaven med at sikre social
balance. Derfor skal vi forlæns ind i den grønne omstilling, således at borgerne kan føle sig trygge
ved, at hér er vi velforberedte. Vi skal hjælpe vores nabo med at skifte til varmepumpe eller
fjernvarme, vi skal forberede vores offentlige bygninger, heriblandt institutioner og plejehjem, så vi
sparer energi og samtidig sikrer et bedre indeklima til gavn for børnene og de ældre. Der skal
sikres ladestandere til elbilerne, ikke kun i carporten, men i hele kommunen.  

Til alt det har vi brug for dygtige lokale håndværkere, og heldigvis har
kommunen heldigvis mange dygtige håndværkere af alle slags. af. Derfor er den grønne omstilling
også erhvervspolitik og også en mulighed for enten at få en attraktiv læreplads, at vælge en
erhvervsuddannelse eller en teknisk uddannelse.  

Klimasikring 
I takt med at vores klima ændrer sig, er det nødvendigt, at vi kontinuerligt arbejder med at
klimasikre vores kommune i forhold til forhøjet vandstand og mere nedbør – denne indsats vil

Socialdemokratiet fortsat arbejde for.  

Borgerinddragelse 
Vi tror på, at det er gavnligt at inddrage både erhvervslivet og borgerne i processen med den grønne
omstilling. Vi vil styrke mulighederne for at virksomheder og borgere kan søge hjælp og inspiration
til at sætte gang i egne bidrag til omstillingen, for eksempel ved at tilbyde vejledning om grøn
omstilling i et samarbejde med lokale håndværkere. Det kan også være Workshops og flere
borgermøder, hvor kommunens indbyggere kan bidrage med egne ideer og samtidig blive
inspireret, også dette er et værktøj, som socialdemokratiet vil benytte. Vi ønsker, at der tænkes i nye
baner i forhold til at gøre kommunen grønnere, og socialdemokratiet vil bakke op om eksperimenter
og projekter, som kan styrke naturen og biodiversiteten.

Naturen 
Da vores kommune er i god vækst og der forventes 10.000 nye indbyggere over de næste 12 år, vil
vi i Socialdemokratiet sikre, at væksten er bæredygtig og at de nye områder indbyder til
udeliv. Dette er i tråd med tanken om fællesskaber, som grønne byrum skal være med til at styrke.  
Køge kommune har mange naturskønne områder og disse skal kunne bruges aktivt, dels af alle
borgere, men også være med til at tiltrække turister. I Socialdemokratiet vil vi sammen med
relevante aktører være med til at sikre, at vores natur bliver så tilgængelig som muligt.  
For både at styrke den lige adgang til naturen og det frivillige, ambitiøse samarbejde for mere
biodiversitet, foreslår vi derfor etableringen af Naturpark Køge Ås. 

Vi skal ikke ødelægge den natur, vi ejer i fællesskab, og derfor skal vi i mål med pesticid-aftalen
med et stop mod sprøjtning på kommunale arealer.  
Vi har et ønske om, at der skal være mere vild natur og mere sammenhængende natur. Naturen er en
del af hverdagen og vi skal sikre oplevelser af høj kvalitet gennem kommunen, både på cykel og til
fods. Der skal tages mere hensyn til borgere, der fravælger bilen. Generelt står vi for skal der tænkes
i mere gennemtænkte løsninger, så vi spilder unødvendig færre penge på ombygninger.  
I Socialdemokratiet ønsker vi, at der plantes mere skov i kommunen. Dette skal foregå i samarbejde
med landbruget, landsbylaug, borgerforeninger med flere.  

Vi vil sikre, at de relevante forvaltninger er gearet til væksten og ambitionerne på
klimaområdet. Friluftslivets muligheder har stor betydning for borgernes sundhed, hvilket har
betydning for kommunens sundhedsbudgetter 
Alle mennesker har sundhedsmæssigt god gavn af at opholde sig i naturen.  
At der er adgang til smuk natur og gode markerede vandrer- og cykelruter har betydning,også for
turismen. 

For at vandrer- og cykelruterne skal kunne fungere, er der brug for overnatningspladser.  
Gode friluftsmuligheder og adgang til vandre- og cykelstier, strande og badesøer og andet har også
betydning for huspriserne og hermed også indflydelse på hvor folk vælger at bosætte sig. 
Vandsport som roere og kajakroere skal også have gode muligheder for vandnære
overnatningspladser.  

At have et stort udbud af friluftsmuligheder og store grønne områder, god natur og et sundt miljø
betyder at kommunen kan tiltrække økonomisk stærke borgere og skabe økonomisk vækst. 
For kommunen er det godt at kunne brande sig på gode natur- og friluftsmuligheder. 
Adgang til rekreative områder, er næst efter valget af beskæftigelse noget det vigtigste for de fleste
der flytter fra storbyerne, når de skal vælge bopælskommune. 
I en kommune som Køge bør der etableres et godt samarbejde mellem private lodsejere og
friluftslivets parter. Her igennem kan der arbejdes på skiltning af vandreruter og
overnatningspladser i fx stiftsskovene og på marginaljorder.

Der skal være god balance mellem brugen af, og udbuddet af
naturområderne, således at naturen ikke overbelastes. 
Børn bør allerede i skolealderen lærer om naturbrug og naturbeskyttelse.
Værne om miljøet til fremtidige generationer ved at tilskynde til bæredygtighed i kommende erhvervs- og boligbyggeri.