Partiprogram

1. En hel kommune – en sammenhængende kommune. 

Socialdemokratiet står vagt om velfærdssamfundet. Det er vores projekt, som generationer af flittige hænder har været med til at bygge op. Og når tiderne stiller nye krav og udfordringer til velfærdssamfundet, så er vi parat til at tage ansvar. Men det er fortsat en, betingelse, at velfærdssamfundet skal være den bærende ramme og idé for vores kommune. Velfærden i hverdagen er vigtig, og det er et fælles ansvar at sikre både vores sociale tryghed og en retfærdig og solidarisk fordeling af vores velfærd. 

Vi er til for borgerne: 

Vi vil arbejde med værdighed og respekt for borgerne i Køge Kommune.  

Vi vil tage afsæt i borgernes behov for hjælp.   

Vi vil arbejde på at tiltrække og fastholde gode dygtige medarbejdere til Køge Kommune. 

Vi vil arbejde på at udvikle velfærden for alle borgere i kommune.  

Vi vil sikre god service til erhvervslivet.  

2. En god kommune med en sund økonomi  

  

For Socialdemokratiet er en god økonomi af allerstørste vigtighed. Vi kan kun skabe en god kommune, hvis vi har en god økonomi, hvor udgifter og indtægter er i balance. De budgetter vi lægger, vil vi følge tæt, for derigennem at sikre at ingen udgifter er ved at skride. En sådan kontinuerlig opmærksomhed, giver optimale muligheder for at gribe ind, hvis noget absolut uforudset skulle opstå. Det kan være rigtig dyrt på den lange bane, at bruge for mange penge og de efterfølgende foranstaltninger er, som oftest, ikke behagelige. Derfor er vores arbejdsmetode, rettidig omhu. Med kommunale ord betyder det, at vi ikke vil give tillægsbevillinger. Det kan være nødvendigt at give tillægsbevillinger, bruge penge ekstraordinært på pludseligt opståede ting, som er engangsudgifter, men når det handler om, at de løbende udgifter er for høje i forhold til vores indtægter, så må vi tilpasse budgetterne ikke udvide med udgifter, vi ikke har råd til. 

Det er vigtigt for Socialdemokratiet, at have visioner om hvordan Køge Kommune skal se ud i fremtiden. Ideer og visioner er de rammer hvori vi kan både skabe og bevare, samt tænke nyt og give tankerne handling. Der skal derfor være budgetmæssig plads til anlægsinvesteringer og investeringer i øvrigt. Konkret betyder det, at vi gerne vil sikre midler til løbende at kunne foretage opkøb af jord på steder, hvor vi ønsker vores kommune skal udvikle sig, både med boliger og når det gælder erhverv. 

Socialdemokratiet arbejder for nøje at afstemme skatter, afgifter og udgifter. Ikke at opkræve mere i skatter og afgifter end nødvendigt. Vi er åbne overfor nedsættelse af grundskyldspromillen når og hvis muligheden byder sig. Vi forventer at drive økonomien i så stram snor, at forhøjelser af skatten bliver unødvendig. 

3. Flere arbejdspladser i Køge kommune – lav ledighed og styr på forholdene 

Vi vil arbejde for et projekt om at uddanne de ufaglærte, så vi kan få flere hænder ind i faget.  Det kan gøres ved at finde interesserede borgere i et samarbejde med kommunens erhvervsskoler. Det kan gøres både på sundheds- og daginstitutionsområdet. Her skal samarbejdes med de faglige organisationer og medarbejderne på de enkelte arbejdspladser skal inddrages, da det er dem der har viden om hvilke kompetencer, en der er brug for. Lønnen er ikke kun faktor, det gode arbejdsmiljø og trivsel vægter også højt.   

Der skal skabes et godt fagligt miljø på arbejdspladser, som gør at fagligheden kan udvikles. Dette gøres gennem rekruttering af mere fagpersonale. Tiden sammen med borgeren alt. Arbejdspladsfællesskaber via tværsektorielt samarbejde, så alle faggrupper kan bidrage til det gode borgerforløb.  Med ny velfærdsteknologi kan de gode arbejdsfællesskaber understøttes.  

Socialdemokratiet arbejder altid for at holde ledigheden på lavest mulige niveau. Vores mål er at holde os under landsgennemsnittet. 

Der er og vil være brancher som på grund af Covid-19 er særlig hårdt ramt, og hvor ledige risikerer langtidsledighed, hvis ikke vi fokuserer på en aktiv lokal beskæftigelsespolitik.  

Derfor skal vi fortsætte vores fokus på de indsatser, der nedbringer ledigheden i form af virksomhedspraktik, efteruddannelse og brancheskift. 

Virksomhederne placeret i Køge kommune er kendetegnet ved at være små, mellemstore og enkelte store virksomheder og inden for forskellige brancher. Det betyder et varieret udbud af jobmuligheder for både ufaglærte, faglærte og langvarigt uddannede.  

Socialdemokratiet vil samarbejde tæt med erhvervslivet, såvel de etablerede virksomheder som ”underskoven” af iværksættere og nye virksomheder.  

Den kommunale skal være effektiv og hurtig. Således skal tiden for byggesagsbehandling være kortere. 

Socialdemokratiet har et særligt fokus på, at vi som kommune i samarbejde med virksomhederne er på forkant med deres behov for kvalificeret arbejdskraft. Overordnet set kræver det en stærk dialog med virksomhederne i kommunen – potentielle virksomheder og ikke mindst et tæt samarbejde med Campus Køge 

Socialdemokratiet arbejder for at borgere på kanten af arbejdsmarkedet får en tilknytning til det fællesskab, der er på en arbejdsplads, det at have noget at stå op til hver dag, at der er behov for en og ikke mindst tjene sin egen løn, mener vi er vigtig.

Køge – Porten til hele Sjælland 

Socialdemokratiet vil arbejde for: 

 • Forbedringer den trafikale infrastruktur til og fra kommunen, både veje og den kollektive trafik 
 • At styrke vækstfora, som forbinder kommunen med hovedstaden, gennem. 
 • At en af de ting der skal gøre Køge til en metropol, er flere stop på Køge Nord station på strækningen fra Køge til Ringsted. Derved vil vi også nedsætte udledningen af CO2 
 • At fingerplanen udstrækkes til den vestlige del af kommunen. 
 • At vores busser skal overgå til el-drift i 2025 
   

Byggeprojekter i Køge Kommune 

Vi vil arbejde for: 

 • Udbygningen af Køge Sygehus til Universitetssygehus Køge giver et markant løft i antallet af arbejdspladser i kommunen.  
 • Samtidig bør driften af Universitetssygehuset give virksomhederne i Køge mulighed for at byde sig til med opgaveløsning. 
  At virksomhederne får mulighed for sparring, information og vejledning, så de står godt rustet i konkurrencen om de relevante opgaver. 
 • At der arbejdes efter danske overenskomster, når Køge kommune anvender entreprenører, underleverandører og andre virksomheder til kommunale opgaver.  
 • At der stilles krav om sociale klausuler i alle vores udbud, så vi stiller krav om praktikpladser til lærlinge og hensyn til det rummelige arbejdsmarked i de kommunale udbud.  
 • Underføringen ved banen i Køge til gående/cyklister påbegyndes i 2022 og er færdig i 2024 
  således at bydelen Køge Kyst hænger sammen med resten Køge by. 
 • At der etableres et nyt kulturhus  
 • At Køge Nord Sportscenter udvides til glæde for den nye bydel i Køge Nord. 
 • At prioritere turismen højere. Det vil skabe vækst og arbejdspladser. 

4. Danmarks bedste skoler og undervisning 

I folkeskolen mødes vores børn på tværs af økonomiske, kulturelle og sociale skel. I Socialdemokratiet ønsker vi, at vores fælles skole skal være attraktiv for alle, og derfor vil vi arbejde for at vores kommunes folkeskoler bliver Danmarks bedste, så vi på den måde kan tiltrække og fastholde elever fra alle samfundslag. 

Vi ønsker at vi, i vores kommune, har høje ambitioner i forhold til vores folkeskole og dermed bliver førstevalget, når forældre vælger skole til deres børn. Der er et stigende antal børn i Danmark, der starter i privatskole i første klasse, og vi mener, man bør arbejde målrettet for at vende denne udvikling og sørge for at vores fælles folkeskole er konkurrencedygtig.  

Vi skal kontinuerligt arbejde for at tiltrække og fastholde de bedste lærere. Lønniveau og arbejdsforhold skal som minimum matche nabokommunernes.  

I bestræbelserne på at få skabt den bedste folkeskole vil vi benytte følgende virkemidler: 

I Socialdemokratiet ønsker vi i højere grad at vægte forældresamarbejdet for at styrke en tidssvarende udvikling af vores folkeskoler.  

Skole/hjem-samarbejdet skal løftes og forældrene inddrages i beslutninger, så familierne føler, de er med til at præge skolen. Der kan i den forbindelse overvejes hvordan skolebestyrelserne kan styrkes i forhold til skolernes retning og udvikling.

Den åbne skole

Samarbejdet mellem skolen og det omkringliggende samfund er med til at skabe sammenhængskraft. Derfor vil vi i Socialdemokratiet være med til at tænke i nye baner i forhold til den åbne skole. 

Faglokalerne på vores skoler trænger til et løft. Vi foreslår, at man overvejer et at skabe et fælles veludstyret og moderne science center/learnings lab, eventuelt i samarbejde med campus. Dette skulle således kunne benyttes af alle skolerne på udvalgte dage og erstatte eller supplere en gennemgribende fornyelse af faglokalerne på samtlige skoler.  

I forhold til kulturen ønsker vi at udbrede samarbejdet med aktører fra teater- eller musikforeninger til undervisning i de kreative fag.  

En anden mulighed for inddragelse af lokalsamfundet er et samarbejde med erhvervslivet i forhold til at undervise på særlige områder – det være sig håndværk eller andre fagområder.  

Socialdemokratiet ønsker at ”Skills” udbredes til mere end én dag i udskolingen.  

I forhold til at sikre mere fleksibilitet, foreslår vi at arbejde på en løsning, hvor der  

 skemaplanlægges og undervisningen tilrettelægges et kvartal ad gangen.  

5. Fokus på trivsel og sårbarhed hos børn, unge og voksne 

Vi vil arbejde på stadig at have fokus på normeringerne i daginstitutionerne og specialskolerne.   

Vi vil arbejde for at også de særlige sårbare unge kan få sig en uddannelse.  

Vi vil arbejde for, at der etableres gode tilbud ved overgangen fra barn til voksen.   

Vi vil arbejde på at der skabes flere arbejdspladser til borgere med særlige behov. 

Børn og unge skal trives. Det er derfor ikke acceptabelt, at flere og flere børn og unge med psykiske lidelser, føler sig negligeret, så vi i Socialdemokratiet ønsker at arbejde med en strategi til at forebygge den psykiske mistrivsel. Vi vil styrke samarbejdet med vores skoler og med sundhedstjenesten og andre relevante aktører – fremfor udelukkende at behandle, når skaden er sket.   

Vi tror på, at man med en målrettet indsats kan rette op på den tendens, der er i samfundet, hvor alt for mange unge får ondt i livet.   

Skolevægring er ofte en del af denne tendens og opstår desværre ofte i forbindelse med andre psykiske problematikker. I Køge Kommune skal der arbejdes for med at starte hjælpen og indsatsen så tidligt, at fraværet ikke bliver længerevarende.   

Hverken psykisk mistrivsel eller skolevægring er noget der særligt rammer nogle bestemte befolkningsgrupper, men det kan ramme i både ressourcesvage, såvel som ressourcestærke familier.  – og i Socialdemokratiet ved vi, at alle kan få brug for hjælp og ingen må i den forbindelse føle sig hverken til besvær eller tabt for fællesskabet.  

Det er en socialdemokratisk grundholdning at holde hånden under de svage i samfundet. Derfor arbejder Socialdemokratiet for at både handicappede og også andre udsatte medmennesker, får en værdig tilværelse med en plads i fællesskabet og et trygt livsforløb. Vi vil forpligte os til at finde en plads til alle – uanset evner og mulighed.   

Handicappede og udsatte medmennesker er en sammensat gruppe af livseksperter med mange forskellige mere eller mindre komplekse problemstillinger. Socialdemokratiet har fokus på forebyggelse og tidlig indsats, inden problemstillingerne vokser sig alt for store.   

Vi vil desuden med afsæt i den kommunale ungeindsats etablere en god og inddragende overgang fra ung til voksen.   

Gruppen af unge med problemstillinger vokser. Socialdemokratiet har fokus på at unge og deres pårørende skal opleve en sammenhængende og inkluderende sagsbehandling op til voksenalderen og også efterfølgende, hvis behovet fortsat er til stede.  

Der er et stigende behov for etablering af flere kommunale boliger til unge med særligt behov for bo-træning. Socialdemokratiet går ind for nærhedsprincippet. Vi tror på at tilbud i nærområdet er bedre for de unge, end en bolig langt væk fra venner og familie.  

Nærhedsprincippet er også gældende for vores handicappede og udsatte borgere. Vi vil sikre, at vi har en passende boligmæssig kapacitet, der lever op til nutidens bygningsmæssige standarter. Det skal dog altid være en faglig vurdering, hvorvidt Køge kommune har det rette tilbud til den enkelte borger.   

Vi tror på, at ‘Housing First-modellen’ kan støtte udsatte medmennesker til at komme på fode igen, så de atter kan indgå i fællesskabet og på arbejdsmarkedet.   

Socialdemokratiet vil arbejde på at der tilbydes både forebyggelse og tidlig indsats for gruppen af handicappede og udsatte medmennesker. Vi tror også på den gavnlige virkning af inddragelse af civilsamfundet, i form af idræts- og foreningslivet kan være med til at gøre en positiv forskel. Vi arbejder på øget inddragelse af Peer i løsningen af indsatsen.  

Vi arbejder for en god og inddragende overgang fra psykiatrien i regionen, og over til den kommunale socialpsykiatri.   

Budgettet for voksne med særlige behov ligger betydeligt under landsgennemsnittet, samtidig med at antallet af borgere der opfylder betingelserne for en indsats, er stigende. Socialdemokratiet arbejder for, at området med de rette ledelsesmæssige data vil få mulighed for a opnå et mere retvisende budget.  

Socialdemokratiet arbejder for at skabe bedre personlig udvikling for vores handicappede og udsatte medborgere. Vi vil arbejde for at være en visionær kommune på det specialiserede voksenområde. Og derfor skal vi blandt andet have fokus på normeringerne.  

Vi arbejder for i højere grad at sætte fagligheden fri blandt vores dygtige og engagerede medarbejdere, fordi vi tror på, at det vil give større trivsel for medarbejderne. Vi tror også, at det vil gøre Køge kommune til en mere attraktiv arbejdsplads ift. fastholdelse og rekruttering.  

Vi anerkender også, at man kan være så hårdt ramt af sygdom, at en førtidspension er den rette løsning.  

Borgerne skal opleve en værdig og respektfuld sagsbehandling. Der skal være sammenhæng og udvikling i et sagsforløb. Socialdemokratiet arbejder for at skabe rammerne for at medarbejderne kan sikre denne sammenhæng og udvikling hos borgerne. 

6. Fritidsliv og ungdomsliv 

I Køge kommune har vi en god ungdomsskole, som tilbyder et væld af forskellige kurser og aktiviteter.  I Socialdemokratiet vil vi arbejde for at alle kommunens unge har lige muligheder for at blive en del af de fællesskaber, der findes her.  Ikke alle unge har lige grad af opbakning fra hjemmet i retning af at finde og tilmelde sig de gratis kurser og sammensætningen af ungdomsskoleelever må ikke få social slagside. Der skal laves en målrettet indsats for at få alle med.  

SFO’er og klubber skal styrkes, da der er medvirkende til at skabe trygge og rammer for alle unge i Kommunen.  

Fritidspas skal bevares, så udsatte børn og unge kan være en del af foreningsfællesskaber på lige fod med andre. 

Socialdemokratiet ønsker at arbejde for et alternativ til Gule Hal, når denne nedlægges. 

7.  Trygge, aktive ældre.
 

Socialdemokratiet vil arbejde for at Køge kommune er god kommune at blive gammel i. Vi støtter det gode ældreliv og fordrer værdighed, medbestemmelse og respekt i samarbejde med ældrebefolkningen. 

Køge kommunes værdighedspolitik skal løbende opdateres og kendes af borgere og personale. Værdighedspolitikken skal afspejle de socialdemokratiske værdier og kerneområder 

Frivillige: 

Der skal løbende samarbejdes på tværs af foreninger med aktive frivillige og vi vil løbende have opmærksomhed på forebyggelse af ensomhed. De frivillige foreninger skal have mulighed for hjælp fra kommunen i form af lokaleudlåning etc. 

Forebyggelse: 

Forebyggelse er nøgleordet i ældrelivet med henblik på at minimere/eliminere fysiske og psykiske skavanker.  

Genoptræningscentre og aflastningspladser er vigtige tilbud til Køge kommunes ældre. 

Personale: 

Personalet er skal være veluddannet og arbejde sammen på tværs om forebyggelse, sundhedsfremme, genoptræning, pleje og omsorg. 

Det skal altid være borgerens hjem (hvad enten det handler om hjemmepleje eller plejehjem) og ikke en institution, det veluddannede personale kommer i og yder omsorg og pleje. 

Socialdemokratiet vil have ældrebebyggelse og flere fællesskaber med seniortiden i fokus. Her kunne man måske indgå et samarbejde med de forskellige foreningsliv. Hvor man kunne få nogle frivillige fra forskellige foreninger til at komme og vise hvad deres foreninger laver.  Frivillighedens vej kan bruges fra seniorlivet hvor foreningerne kan komme og lave aktiviteter, til frivillige vågekoner der sidder ved dem der er på plejehjem som ligger for døden, som kan sidde ved dem til det sidste.   

Ældre værdighedspolitik: 

 • Køge kommune skal være i front med en forebyggende sundhedsindsats overfor ældre medborgere 
 • Klippekortordningen skal forsætte 
 • Arbejdsfællesskaber: Lav en fælles dagsorden hvor fagligheden kan tales op. 
 • Ældreboliger med fællesskaber der kommer i samarbejde med frivillige aktører. Vi skal forebygge ensomhed.  
 • En værdig og tryg afsked med livet. 

8. Et stærkt kulturliv i Køge kommune   

  

Socialdemokratiet i Køge sætter kulturlivet højt. Kulturen er det, der binder os sammen som mennesker og skaber det hele liv.  

Kulturlivet for os er kulturinstitutionerne, det frivillige liv, foreningerne, idrætslivet – både bredden og eliten. Men det er også mødet mellem mennesker, i hjemmene, på torve, gader og stræder, i restauranter og caféer, i naturen, i skoven, på stranden, ved havnen. Alle de steder og ved de begivenheder, hvor mennesker mødes. Det er for os kulturlivet.  

Kulturlivet skal være åbent og let tilgængeligt for alle 

Det skal være nemt at være frivillig og det skal være nemt at være frivillig forening i Køge kommune.  

Kommunens mange lokaler skal være lette at låne for forsamlinger af frivillige   

Socialdemokratiet vil påbegynde processen om et nyt kulturhus i Køge by i næste byrådsperiode.  

For Socialdemokratiet er det lokale engagement vigtig og vi ønsker at skabe gode rammer for at lokale engagementer rundt omkring kan blomstre og trives og at kan virkeliggøre deres ønsker.  

For Socialdemokratiet er butiks- og restaurationslivet samt oplevelsesindustrien også en del af Kulturlivet og vi ønsker en fortsat god dialog med lokale erhvervsdrivende indenfor netop denne branche om, at skabe mest mulig optimale vilkår for dem.  

Socialdemokratiet ønsker fortsat at arbejde for musikkens udbredelse i Køge kommune både gennem musikskolen og kommunens egne institutioner, men også i samarbejde med musikforeninger og private spillesteder/beværtninger.  

Socialdemokratiet ser en stor værdi i Køge Marina og ønsker at bakke op om dens fortsatte udvikling.  

Socialdemokratiet vil arbejde for at gøre adgangen til naturen omkring os lettere. Det skal ske ved mere oplysning, ved trampestier, ved tilgængelighed. Det gælder både skove, stier, strande og søer.  

Socialdemokratiet vil fortsat arbejde for, at Vikingeringborgen kommer på Unescos verdensarvsliste  

Socialdemokratiet vil fortsat arbejde for at idrætslivet og mulighed for bevægelse sættes højt. Herunder f.eks. idrætshaller i vores byudviklingsområder, skaterfaciliteter, cykelstier, løberuter og fremme af vandsport.  

Socialdemokratiet har med tilfredshed set, hvor godt byrum som Opdagelsen og Udsigten fungerer og samler mennesker på kryds og tværs. Vi ønsker at fortsætte disse, retablere dem og føre de gode erfaringer videre i nye byområder. 

At Køge kommune bliver en kulturkommune, som alle taler om. 

9.Boliger for alle  

  

Velkommen til vores kommune   
For Socialdemokratiet er det vigtigt, at vi bor blandet, går i skole sammen og møder hinanden i samfundet. Køge Kommune består af en mangfoldighed af byer og landsbyer. Boligerne er med til at binde kommunen sammen og give sammenhængskraft.  

Samtidig kan vores boliger være med til at modvirke ensomhed. Flere og flere vælger at bo alene, og vi vil fremme fællesskab og livskvalitet.  

Vores vigtigste prioriteter er derfor, at almindelige lønmodtagere fortsat skal have råd til en god bolig, og at der ikke eksisterer parallelsamfund med andre grundlæggende værdier. I Køge skal man kunne bo trygt i en tidssvarende bolig, der er til at betale.  

Vi skal have langt flere boliger i kommunen i de kommende år. Faktisk er tilvæksten dobbelt så stor i Køge Kommune som for gennemsnittet. Over 6.000 flytter til kommunen frem mod 2030. De mange nye boliger skal stå rigtig længe, og derfor skal der bygges fremtidssikret. Det er grønt, klimavenligt og tæt. Og et blanding af billige og mere eksklusive måder at bo på.   

Vi arbejder for boliger for alle: velkommen til vores kommune!  

  

Der skal bygges flere boliger, specielt til unge og ældre  

Et godt arbejde stiller i højere og højere grad krav om en god uddannelse. Der er mange bekymringer ved studiestart og det er vigtigt at komme godt i gang, uanset hvilken baggrund, man kommer med.   

Derfor vil Socialdemokratiet i Køge Kommune arbejde, at der bygges flere boliger, specielt til unge og ældre.  

De fleste ved først kort tid før, hvor i landet de er optaget. Derfor skal opskrivningen vil vi arbejde for at Køge kommune får en fælles opskrivning, der gør det let for de unge. Både almene, selvejende og private lejeboliger kan deltage i denne fælles opskrivning. 

I fremtiden er der behov for flere med en erhvervsfaglig uddannelse. Socialdemokratiet er derfor meget optaget af, at flere unge tager en erhvervsfaglig uddannelse. Vi arbejder på at tiltrække flere og varierede uddannelser til kommunen, så de uddannelsessøgende ud fra et nærhedsprincip kan fastholdes som borgere i kommunen, mens de gennemfører en uddannelse. Derfor arbejder vi på opførelse af flere studieboliger i kommunen. 

  

Bæredygtige boligområder  

For os er bæredygtige boliger både noget, der handler om klima og om fællesskab.  

Vi vil skabe boligområder, der modvirker ensomhed. Det kan vi gøre ved at bygge socialt og til mange forskellige mennesker.  

Vi vil skabe boliger, der er bæredygtige hele vejen rundt. Det kan vi gøre gennem nye arbejdsmetoder, fx DGNB-certificering.   

Renovering og fortætning bidrager med et lavt klimaaftryk og bevarer vores historie og kultur.   

  

Nye boligområder for alle  

Vi får mange flere naboer i de kommende år, og nye boligområder er på vej.  

Vi vil sikre at alle – også – kan bo i de nye boligområder. Derfor vil vi bruge to nye redskaber:  

Private og almene byggerier skal arbejde sammen om at skabe de bedste boligområder  

En større andel af boligerne skal være almen, og vi vil arbejde målrettet på at hjælpe mennesker, der går sammen i fællesskaber for at bygge deres nye hjem.   

  

Hvis nogle af de ældre, store almene boligområder vælger at reducere antallet af boliger, skal der bygges nye boliger et andet sted i nye områder.  

  

Boligområder i balance  

Der opstår nemt problemer i boligområder med mange mennesker uden arbejde. Børn skal kunne vokse op og se de voksne omkring sig gå på arbejde.  

Derfor vil vi skabe en ny, målrettet indsats, der skal hjælpe kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse. Målet er, at ingen boligområder har mere end hver fjerde beboer uden arbejde eller uddannelse.  

Samtidig vil vi sætte en mur op for banderne. De skal ikke igen kunne få fodfæste i Køge. Den enkelte kriminelle skal mærke konsekvensen af at sige nej til samfundet.   

Det kan kun ske med en stærk koordinering mellem politi, SSP-medarbejdere, SKAT og boligselskaber. Samtidig vil vi styrke exit-programmet, for der er kun to udveje som bandemedlem: fængsel eller exit. Derfor vil vi undersøge, om vi kan nedsætte en ny bandetaskforce og et nyt boligsocialt udvalg under byrådet.  

Mange børn og unge har allerede fået et lommepenge eller fritidsjob i Køge. Det giver en trædesten til job og uddannelse, og den indsats vil vi fastholde og udbrede. 
At Det Grønne Hus i samarbejde med Connect Køge fremmer bæredygtigheden i både boliger og erhvervslivet.   

10.Landsbyer og landdistrikter med stort potentiale 

Køge Kommune er omgivet af skøn natur med et karakteristisk landskab og med landdistrikter med et stort potentiale. De mange landsbyer og mindre byer udgør et boligmæssigt alternativ til byboligen i Køge, og er dermed med til at sikre en stor variation i kommunens boligudbud. 

Socialdemokratiet i Køge ønsker at styrke og gentænke udviklingen i vores landdistrikter. Vi mener, at det er vigtigt, at vi har en balanceret udvikling i byområderne, landsbyerne og landdistrikterne.  

For Socialdemokratiet er det vigtigt fortsat at opretholde en klar grænse mellem land og by. Vi skal værne om landsbyerne og deres særkende – de må ikke vokse sammen med omkringliggende byer og erhvervsområder. 

Derfor skal udvikling i landdistrikterne primært ske gennem styrkelse af landsbyerne, mens vi ønsker at begrænse byggeri uden for landsbyerne. Samtidig mener vi, at udviklingen skal ske i respekt for landsbystrukturen, landsbymiljøet, det omkringliggende landskab og de historiske og kulturelle værdier. 

Vi ved og anerkender, at udviklingen af vores landsbyer skal ske i samarbejde med borgerne. De kender de lokale forhold bedst og kan vurdere udviklingsmulighederne i et givent projekt. Vi vil gerne støtte en udvikling, som gror og er båret af landsbybeboerne. Derfor skal vi også se muligheder i at udnytte potentialet i tomme og overflødige bygninger. Hvis en nedlagt skole kan omdannes til attraktive boliger, et gammelt mejeri kan bruges til et nyt mikrobryggeri, eller et nedlagt landbrug omdannes til et bæredygtigt kollektiv – så skal det være muligt. 

Vi mener, at det skal være attraktivt at bo på landet. Derfor vil vi satse på at skabe levende landsbyer, meget gerne med mindre liberalt erhverv og med lokale butikker. Desuden ved vi, at internet og mobiltelefoni er vigtigt for borgere og virksomheder. Hurtigt internet har især stor betydning for vækstmulighederne i vores landdistrikter, og det er vores mål at arbejde for, at dækningen bliver god nok alle steder. 

Landsbyerne spiller en afgørende rolle i kommunen. Selvom det ikke er her, flertallet af borgerne bor, er byerne og landsbyerne i kommunen gensidigt afhængige.  

Derfor vil vi styrke landsbyerne og lægge mere medbestemmelse ud i de små samfund. 

 • Landsbyen tages med på råd i investeringer og drift for at lytte og skabe bedre, lokale løsninger. 
 • Nye roller og opgaver i landsbyerne, for eksempel med seniorbofællesskaber 
 • Fastholdelse af buslinjer på landet og fortsat udvikling af trygge cykelruter og skolestier 
 • Mindre gennemkørende trafik og hastighedsbegrænsning på 40 km/t gennem landsbyerne 
 • Landsbyerne og landsbylaug kan bidrage positivt til den grønne omstilling. 

11. Dialog, frivillighed, integration og medborgerskab. 

Integration og medborgerskab kommer af at opleve sig som en del af de almene fællesskaber i samfundet. De største og vigtigste af de fællesskaber er vores dagtilbud, skoler og arbejdsmarkedet. Og vore ældre borgere skal have indflydelse på eget liv, også når man er der hvor man har brug for samfundets hjælp og støtte. 
Kommune betyder fællesskab og Køge kommune består af mange stærke fællesskaber. Det er gennem de fællesskaber at dialogen findes. Medborgerskab for os er, at man tager ansvar for hinanden, at alle mennesker har en værdi og at alle ser denne hos hinanden. 

 
Når man oplever sig som medlem af samfundets almene fællesskaber er man også klar til at tage et medansvar og bruge sin ret til medbestemmelse. 
Derfor skal vores almene institutioner aktivt arbejde på at inddrage og integrere alle samfundsgrupper, særligt borgere af anden etnisk herkomst og borgere med handicap, i fællesskabet. 
Der hvor det ikke kommer af sig selv skal de offentlige arbejdspladser udarbejde handleplaner for hvordan man vil sikre det. 
Arbejdsmarkedet er den vigtigste enkeltfaktor, der sikrer integration af vores borgere af anden etnisk herkomst, borgere med handicap og andre minoriteter. 
Derfor vil vi støtte de lokale offentlige og private virksomheder i at virksomhedernes medarbejdersammensætning afspejler den befolkningsmæssige sammensætning i Køge Kommune. 
Forebyggelse af bandekriminalitet skal ske meget tidligt i de unges liv. Derfor skal vi have en særlig opmærksomhed på vores unge familier for at forebygge og få skabt gode børneliv. 
Tryghed i vores boligområder er afgørende for at kommunens borgere aktivt kan deltage i lokalsamfundets aktiviteter. Derfor er samarbejdet mellem boligforening, politi og SSP af afgørende betydning. Der skal løbende ske drøftelser op generelt plan i SSP regi, samt konkret om konkrete unge. Drøftelse af de konkret unge bør også indbefatte mindre søskende og brødre.  

Kommune betyder fællesskab og Køge kommune består af mange stærke fællesskaber. Det er gennem de fællesskaber at dialogen og medborgerskabet findes. Medborgerskab for os er, at man tager ansvar for hinanden, at alle mennesker har en værdi og at alle mennesker ser en værdi hos hinanden. 

Socialdemokratiet vil arbejde for at Køge kommune bliver Danmarks mindst ensomme kommune. Alle borgere skal føle sig velkomne og som en del af et fællesskab, hvor alle betyder noget og hvor alle gør en forskel ud fra de evner, man har.  

Socialdemokratiet vil fortsat sætte dialog højt. Både den formelle dialog i forbindelse med høringer ved forskellige tiltag, men også dialogen gennem det direkte møde mellem os som parti, vores politikere, borgere, foreninger og virksomheder.  

Socialdemokratiet vil skabe gode rammer for dialog og medborgerskab mellem mennesker fx gennem de frivillige caféer, der findes i Det Grønne Hus, på bibliotekerne og andre kommunale bygninger. 

Socialdemokratiet bakker op om de lokale landsbylaug, bylaug, borger- og beboerforeninger og afdelingsbestyrelser i boligforeningerne som alle arbejder for deres lokale områder og dér skabes  et stærkt medborgerskab, hvor vi tager ansvar for hinanden og for området, vi bor i. 

Socialdemokratiet tror på, at vi alle gennem dialog bliver klogere forud for, at en beslutning træffes og at dialog skaber større forståelse og gennemsigtighed i processer og beslutninger.   

12. Klima-fokus – Det haster 

I Socialdemokratiet anerkender vi, at vi har et stort ansvar for at passe på vores klima og natur og overlevere alt på bedste vis til de kommende generationer og det er tid til et øget fokus på det grønne. Socialdemokratiet i Køge vil i tråd med DK2020 projektet bakke op om en ambitiøs klimaplan for Køge Kommune. Dette skal sikre, at kommunens CO2-udledning reduceres hurtigst muligt og i 2050 er målet at have opnået CO2-neutralitet. Derfor vil vi bakke op om og foreslå tiltag, der kan gøre kommunen til en af foregangskommunerne på miljøområdet.   

For at lykkes med dette vil vi:  

Arbejde for at mindske CO2- udledningen fra varme- og elforbrug, som samlet set står for halvdelen af al CO2-udledning i vores kommune. Dette gøres ved, blandt andet en udbredelse af fjernvarme og ved målrettet at sigte mod en grønnere energiforsyning.   

Være med til at sikre at vi får nedbragt CO2-udledningen fra transportsektoren, som på nuværende tidspunkt står for 42 % af udledningen. Værktøjerne hertil er en styrkelse af den offentlige transport og en omstilling til grønne drivmidler, både i forhold til at styrke ladeinfrastrukturen samt ved at arbejde for, at kommunens egne biler, busser og renovationsvogne bliver grønnere.   

Vi vil gå foran med nye måder at bygge klimavenligt på. For indeværende er det desværre sådan, at byggeriet står for en stor del af CO2 udledningen.   

  
Vi skal forberede os på den grønne omstilling, der kommer, mens hele Danmark gør sig klar til at nå 70%-målet med reduktion af drivhusgasser.  

Meget af dette arbejder kommer til at ligge i kommunerne og særligt opgaven med at sikre social balance. Derfor skal vi forlæns ind i den grønne omstilling, således at borgerne kan føle sig trygge ved, at hér er vi velforberedte. Vi skal hjælpe vores nabo med at skifte til varmepumpe eller fjernvarme, vi skal forberede vores offentlige bygninger, heriblandt institutioner og plejehjem, så vi sparer energi og samtidig sikrer et bedre indeklima til gavn for børnene og de ældre. Der skal sikres ladestandere til elbilerne, ikke kun i carporten, men i hele kommunen.   

Til alt det har vi brug for dygtige lokale håndværkere, og heldigvis har kommunen heldigvis mange dygtige håndværkere af alle slags. af. Derfor er den grønne omstilling også erhvervspolitik og også en mulighed for enten at få en attraktiv læreplads, at vælge en erhvervsuddannelse eller en teknisk uddannelse.   

  

Klimasikring  

I takt med at vores klima ændrer sig, er det nødvendigt, at vi kontinuerligt arbejder med at klimasikre vores kommune i forhold til forhøjet vandstand og mere nedbør – denne indsats vil Socialdemokratiet fortsat arbejde for.   

  

Borgerinddragelse  

Vi tror på, at det er gavnligt at inddrage både erhvervslivet og borgerne i processen med den grønne omstilling. Vi vil styrke mulighederne for at virksomheder og borgere kan søge hjælp og inspiration til at sætte gang i egne bidrag til omstillingen, for eksempel ved at tilbyde vejledning om grøn omstilling i et samarbejde med lokale håndværkere. Det kan også være Workshops og flere borgermøder, hvor kommunens indbyggere kan bidrage med egne ideer og samtidig blive inspireret, også dette er et værktøj, som socialdemokratiet vil benytte. Vi ønsker, at der tænkes i nye baner i forhold til at gøre kommunen grønnere, og socialdemokratiet vil bakke op om eksperimenter og projekter, som kan styrke naturen og biodiversiteten  

  

Naturen  

Da vores kommune er i god vækst og der forventes 10.000 nye indbyggere over de næste 12 år, vil vi i Socialdemokratiet sikre, at væksten er bæredygtig og at de nye områder indbyder til udeliv. Dette er i tråd med tanken om fællesskaber, som grønne byrum skal være med til at styrke.   

Køge kommune har mange naturskønne områder og disse skal kunne bruges aktivt, dels af alle borgere, men også være med til at tiltrække turister. I Socialdemokratiet vil vi sammen med relevante aktører være med til at sikre, at vores natur bliver så tilgængelig som muligt.   

For både at styrke den lige adgang til naturen og det frivillige, ambitiøse samarbejde for mere biodiversitet, foreslår vi derfor etableringen af Naturpark Køge Ås.  

Vi skal ikke ødelægge den natur, vi ejer i fællesskab, og derfor skal vi i mål med pesticid-aftalen med et stop mod sprøjtning på kommunale arealer.   

Vi har et ønske om, at der skal være mere vild natur og mere sammenhængende natur. Naturen er en del af hverdagen og vi skal sikre oplevelser af høj kvalitet gennem kommunen, både på cykel og til fods. Der skal tages mere hensyn til borgere, der fravælger bilen. Generelt står vi for skal der tænkes i mere gennemtænkte løsninger, så vi spilder unødvendig færre penge på ombygninger.   

I Socialdemokratiet ønsker vi, at der plantes mere skov i kommunen. Dette skal foregå i samarbejde med landbruget, landsbylaug, borgerforeninger med flere.   

Vi vil sikre, at de relevante forvaltninger er gearet til væksten og ambitionerne på klimaområdet. Friluftslivets muligheder har stor betydning for borgernes sundhed, hvilket har betydning for kommunens sundhedsbudgetter  

Alle mennesker har sundhedsmæssigt god gavn af at opholde sig i naturen.   

At der er adgang til smuk natur og gode markerede vandrer- og cykelruter har betydning,også for turismen.  

For at vandrer- og cykelruterne skal kunne fungere, er der brug for overnatningspladser.   

Gode friluftsmuligheder og adgang til vandre- og cykelstier, strande og badesøer og andet har også betydning for huspriserne og hermed også indflydelse på hvor folk vælger at bosætte sig.  

Vandsport som roere og kajakroere skal også have gode muligheder for vandnære overnatningspladser.   

At have et stort udbud af friluftsmuligheder og store grønne områder, god natur og et sundt miljø betyder at kommunen kan tiltrække økonomisk stærke borgere og skabe økonomisk vækst.  

For kommunen er det godt at kunne brande sig på gode natur- og friluftsmuligheder.  

Adgang til rekreative områder, er næst efter valget af beskæftigelse noget det vigtigste for de fleste der flytter fra storbyerne, når de skal vælge bopælskommune.  

I en kommune som Køge bør der etableres et godt samarbejde mellem private lodsejere og friluftslivets parter. Herigennem kan der arbejdes på skiltning af vandreruter og overnatningspladser i fx stiftsskovene og på marginaljorder.  

Der skal være god balance mellem brugen af, og udbuddet af naturområderne, således at naturen ikke overbelastes.  

Børn bør allerede i skolealderen lærer om naturbrug og naturbeskyttelse. 
Værne om miljøet til fremtidige generationer ved at tilskynde til bæredygtighed i kommende erhvervs- og boligbyggeri 

13. Fri og lige adgang til sundhed for alle – det nære sundhedsvæsen 

Køge kommune er godt stillet, blandt andet fordi vi har Køge Universitetshospital. Universitetshospitalet har en specialisering som via, ”det nære sundhedsvæsen”, skal komme kommunerne til gavn.  

Det nære sundhedsvæsen er et sundhedsvæsen, der er flyttet fra hospitalet ud i kommunerne.  Køge kommune skal være klar til kunne passe patienter, der bliver udskrevet meget hurtigt fra sygehuset.   

Det er afgørende for en god behandling af kommunens syge og ældre, at genoptræningen bliver af høj kvalitet. Patienter der kommer tilbage i eget hjem, skal færdig behandles i eget hjem af den kommunale syge -og hjemmepleje.  

Det skal læge, kommune og region samarbejde om. For at muliggøre denne udvikling, kan der oprettes enheder på det nye universitetshospital, hvor man med fagligt personale, kan undervise den kommunale sygepleje i forskellige patientforløb eller de nye teknologier inden for de forskellige specialer.  Det kan også gøres ved at have en enhed med ansatte fra kommune og region som har en hurtig adgang til den praktiserende læge. Hensigten er at styrke sammenhængen mellem de praktiserende læger, kommunen og regionens sygehusvæsen. Forudsætningen her er, at der er gode samarbejdsaftaler med sygehuset, den praktiserende læge og den kommunale sygepleje.